ตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค

0-2952-6305-9
service@healthenvi.com

แคตตาล็อกออนไลน์

 • ตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค - บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ  

  บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ  

 • ตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค - บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

  บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

 • ตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค - บริการตรวจวิเคราะห์กากตะกอนและดิน

  บริการตรวจวิเคราะห์กากตะกอนและดิน

 • ตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค - บริการตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยของอาหาร

  บริการตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยของอาหาร

 • ตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค - บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม

  บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม

 • ตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค - บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

  บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

 • ตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค - บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด

  บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด

 • ตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค - บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ

  บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ

 • ตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค - บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม

  บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม

 • ตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค - บริการออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดอากาศ

  บริการออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดอากาศ

 • ตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค - บริการออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย

  บริการออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย

 • ตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค - บริการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่เดิม

  บริการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่เดิม

 • ตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค - บริการออกแบบและติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้ภายในโรงงาน

  บริการออกแบบและติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้ภายในโรงงาน

 • ตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค - บริการรับติดตั้งระบบน้ำดื่มสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

  บริการรับติดตั้งระบบน้ำดื่มสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

 • ตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค - บริการให้คำปรึกษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

  บริการให้คำปรึกษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

 • ตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค - บริการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านระบบกำจัดมลภาวะทางอากาศ

  บริการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านระบบกำจัดมลภาวะทางอากาศ

 • ตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค - บริการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านระบบบำบัดน้ำเสีย

  บริการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านระบบบำบัดน้ำเสีย

 • ตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค - บริการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านระบบน้ำใช้และระบบน้ำดื่ม

  บริการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านระบบน้ำใช้และระบบน้ำดื่ม

 • ตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค - การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 • บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ  

  บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ โดยใช้วิธีมาตรฐานของ US.EPA, OSHA, NIOSH, APHA ฯลฯ   การวิเคราะห์คุณภาพอากาศให้บริการใน 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ (Ambient Air Quality) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ จากแหล่งกำเนิด (Stack Emission Source) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ ภายในสถ...

  หมวดหมู่ : การควบคุมมลภาวะน้ำ

 • บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

  บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดี และน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม บริการเก็บตัวอย่างน้ำ และแล็บวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประเภทน้ำบริโภค น้ำอุปโภค และน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยวิธีมาตรฐานสากล ได้แก่ APHA, AWWA, US.EPA ฯลฯ ตามระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งตะกอนดิน และตะกอนจากของเสีย พร้อมการรายงานผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่สามารถให...

  หมวดหมู่ : การควบคุมมลภาวะน้ำ

 • บริการตรวจวิเคราะห์กากตะกอนและดิน

  บริการตรวจวิเคราะห์กากตะกอนและดิน (Sludge, Soil Analysis) บริการตรวจวิเคราะห์ มลพิษของกากตะกอน (Sludge) จากระบบบำบัดน้ำเสีย และมลพิษในดิน (Soil) โดยใช้วิธีมาตรฐานของ US. EPA สารมลพิษที่รับวิเคราะห์ ได้แก่ ตรวจวิเคราะห์ โลหะหนักที่เป็นพิษ ได้แก่ โครเมียม แคดเมี่ยม ตะกั่ว ปรอท โคบอลต์ เซเลเนียม นิกเกิลสังกะสี ตรวจวิเคราะห์ สารระเหย (Vol...

  หมวดหมู่ : การควบคุมมลภาวะน้ำ

 • บริการตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยของอาหาร

  บริการตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยของอาหาร (Food Research and Testing Laboratory) วิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหารทั่วไป เช่น Total Coliform, E.coli, Standard Plate Count วิเคราะห์โลหะที่เป็นพิษในอาหาร เช่น ตะกั่ว ปรอท โครเมียม แคดเมียม ฯลฯ ตรวจวิเคราะห์น้ำบริโภค (Drinking Water Analysis) ทางด้านเคมี ได้แก่ ความเป็นกรด - ด่าง สารแขวนลอย (Suspende...

  หมวดหมู่ : การควบคุมมลภาวะน้ำ

 • บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม

  บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม บริการเก็บตัวอย่างน้ำ และแล็บวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยวิธีมาตรฐานสากล ได้แก่ APHA, AWWA, US.EPA เป็นต้น ตามระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งตะกอนดิน และตะกอนจากของเสีย พร้อมการรายงานผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่สามารถให้ข้อมูลในการตรวจที่แม่นยำ และติดตามผลก...

  หมวดหมู่ : การควบคุมมลภาวะน้ำ

 • บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

  บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ (Ambient Air Quality) ให้บริการตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยวิธีมาตรฐานสากลของ US.EPA. ปริมาณสารมลพิษที่ตรวจได้แก่ ฝุ่น (Total Suspended Particulate : TSP) , PM - 10, PM - 2.5 ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide : SO2) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide : NO2) คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monox...

  หมวดหมู่ : การควบคุมมลภาวะน้ำ

 • บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด

  บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ จากแหล่งกำเนิด (Stack Emission Source) บริการรับตรวจมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น หม้อกำเนิดไอน้ำ (Boiler) เตาเผาขยะ (Incinerator) เตาหลอม Melter เตาหลอม (Furnace) ระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ จากเครื่องกรองฝุ่นแบบถุงกรองดักฝุ่น (Scrubber Bag Filter Dust Collector) และระบบระบายอากาศ (Ventilation System) โดยทีม นักวิชาการ...

  หมวดหมู่ : การควบคุมมลภาวะน้ำ

 • บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ

  บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ (Working Area Air Monitoring) ให้บริการตรวจวิเคราะห์มลพิษในสถานประกอบการ ตามมาตรฐานสากล เช่น  ACGIH,OSHA, NIOSH, APHA, US.EPA เป็นต้น บริการ ตรวจวิเคราะห์ทางด้าน สุขศาสตร์อุตสาหกรรม คุณภาพอากาศ ในสถานประกอบการ ความปลอดภัยในการทำงาน เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม คุณภาพอากาศภายในอาคาร ...

  หมวดหมู่ : การควบคุมมลภาวะน้ำ

 • บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม

  บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ บริการเก็บตัวอย่างน้ำ และแล็บวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประเภทน้ำบริโภค น้ำอุปโภค โดยวิธีมาตรฐานสากล ได้แก่ APHA, AWWA, US.EPA ฯลฯ ตามระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งตะกอนดิน และตะกอนจากของเสีย พร้อมการรายงานผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่สามารถให้ข้อมูลในการตรวจที่แม่นยำ และติดตามผลการปฏิบัติงานได...

  หมวดหมู่ : การควบคุมมลภาวะน้ำ

 • บริการออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดอากาศ

  ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดอากาศ ระบบท่ออากาศ (Duct), เพื่อบำบัดฝุ่น (Particulate), ฟูมโลหะ (Heavy Metal Fume), ไอสารเคมีต่างๆ (Chemical Fume), ไอของสารทำละลาย (Solvent), ไอกรด (Acid Mist), กลิ่นจากอุตสาหกรรมอาหาร กลิ่นเหม็นต่างๆ (Odor), ควันจากการเผาไหม้ (Smoke) ฯลฯ ในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการทั่วไป โดยออกแบบตามความเหมาะสมของมลภาวะอา...

  หมวดหมู่ : การควบคุมมลภาวะน้ำ

 • บริการออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย

  ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ได้คุณภาพน้ำเสียตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม เช่น บีโอดี (BOD), ซีโอดี (COD), สารแขวนลอย (Suspended Solids), ทีดีเอส (Total Dissolved Solids), น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease), โลหะหนัก (Heavy Metal) เป็นต้น โดยออกแบบ ตามความเหมาะสมของโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการแต่ละประเภท

  หมวดหมู่ : การควบคุมมลภาวะน้ำ

 • บริการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่เดิม

  ปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่เดิม (Wastewater System Modification) ให้ทำงานมีประสิทธิภาพดี ตามมาตรฐาน

  หมวดหมู่ : การควบคุมมลภาวะน้ำ

 • บริการออกแบบและติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้ภายในโรงงาน

  ออกแบบและติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้ภายในโรงงานอุตสาหกรรม (Utility water) เช่น ติดตั้งระบบ Softener สำหรับ Boiler และ Cooling tower 

  หมวดหมู่ : การควบคุมมลภาวะน้ำ

 • บริการรับติดตั้งระบบน้ำดื่มสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

  รับติดตั้งระบบน้ำดื่มสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม (Drinking Water System)

  หมวดหมู่ : การควบคุมมลภาวะน้ำ

 • บริการให้คำปรึกษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

  บริการให้คำปรึกษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

  หมวดหมู่ : การควบคุมมลภาวะน้ำ

 • บริการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านระบบกำจัดมลภาวะทางอากาศ

  ให้คำปรึกษา แนะนำ และดำเนินการจัดทำผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม งาน ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดทำรายงานและรับรองผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2539 โดยประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการต่างๆ และจัดทำรายงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณา...

  หมวดหมู่ : การควบคุมมลภาวะน้ำ

 • บริการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านระบบบำบัดน้ำเสีย

  ให้คำปรึกษา แนะนำ และดำเนินการจัดทำผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม งาน ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดทำรายงานและรับรองผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2539 โดยประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการต่างๆ และจัดทำรายงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณา...

  หมวดหมู่ : การควบคุมมลภาวะน้ำ

 • บริการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านระบบน้ำใช้และระบบน้ำดื่ม

  ให้คำปรึกษา แนะนำ และดำเนินการจัดทำผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม งาน ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดทำรายงานและรับรองผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2539 โดยประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการต่างๆ และจัดทำรายงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณา...

  หมวดหมู่ : การควบคุมมลภาวะน้ำ

 • การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  การควบคุมคุณภาพ เป็นปัจจัยที่สำคัญ ที่ท่านต้องคำนึงเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจ เลือกใช้บริการของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด เป็นบริษัทที่ ขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว – 152 อนุญาตโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผลการดำเนินงานตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของบริษัทฯ จึงเป็นที่ยอมรับอย่าง กว้างขวาง บริษ...

  หมวดหมู่ : การควบคุมมลภาวะน้ำ

คำค้นสินค้า